ARTYKUŁY

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Adam Karpiński Kryzys kultury
Antoni Malinowski Krytyczna teoria szkoły frankfurckiej a procesy transformacji ustrojowej w krajach Europy środkowej i wschodniej
Karol Toeplitz Nadzieja złem z puszki Pandory?
Przemysław Gulda U filozoficznych źródeł postmodernizmu
Józef Pietrzak Ontologiczne podstawy Nietzscheańskiej koncepcji wychowania
Bohdan Dziemidok Perceptualizm estetyczny Virgila Aldricha i Jerome’a Stolnitza
Mirosława Siwiec Mesjanizm polski i jego epigoni
Marek Fota Analiza wątków gnoseologicznych w koncepcji religijnej Johna Henry’ego Newmana
Jerzy Kojkoł Przeciw idealistycznej wizji kantyzmu. Kantyzm w ujęciu Stanisława Garfeina-Garskiego
Józef Kwapiszewski Miejsce etyki w twórczości filozoficznej ks. Józefa Tischnera
Wiesław Mysłek Katolicka opinia o społecznych i moralnych aspektach prokreacji w Drugiej Rzeczypospolitej
Wanda Kamińska Podstawy filozoficzno-teologiczne systemu wychowania o. Jacka Woronieckiego
Alicja Stepień Kościół katolicki wobec "kwestii robotniczej" w Królestwie Polskim

RECENZJE

Imię i nazwisko autora Tytuł Plik .pdf
Ryszard Zagłoba Józef Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu
Józef Kwapiszewski Józef Pietrzak, Nietzscheańska koncepcja wychowania
Małgorzata Olech Stefan Pikus, ABC wiedzy o moralności
Bazyli Panasiuk Janusz Homplewicz, Etyka pedagogiczna. Podręcznik dla wychowawców
Andrzej Łapa Zygmunt Łapa, Socjologia
Wanda Kamińska Edith Wyschogrood, Saints and postmodernism

© Copyright 2021 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki