1. Wszystkie artykuły publikowane w SSF są recenzowane.
  2. O przyjęciu tekstu do recenzji poinformujemy autora w ciągu 50 dni wysyłając informację na podany adres e-mail.
  3. O przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do druku w wyniku pozytywnej/negatywnej recenzji poinformujemy autorów w ciągu 6 miesięcy.
  4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  5. Recenzja ma charakter „double-blind review proces”, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  7. Artykułu oceniane są zarówno pod względem ich wartości merytorycznej (oceniana jest jasność wywodu, stopień uzasadnienia przedstawianych tez, wartość naukowa artykułu oraz to, czy artykuł wnosi coś nowego do prezentowanej problematyki) jak i formalnej (czy tytuł pracy jest adekwatny do zawartości, czy odsyłacze i przypisy są trafne i potrzebne, czy poziom językowy artykułu jest zadowalający).
  8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
  9. Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt.
  10. Teksty będą publikowane sukcesywnie, w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.
  11. Przyjęty do druku tekst ukaże się nie później niż w ciągu 24 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

© Copyright 2020 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki