Informacja dla autorów składających prace w Wydawnictwie Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku:

1. Wydawnictwo przyjmuje wyłącznie oryginalne prace, dotychczas nie publikowane i nie przeznaczone do publikacji w innych wydawnictwach.

Jednocześnie informujemy wszystkich potencjalnych autorów, że praktyki typu "ghostwriting" (przez co należy rozumieć sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz "guest authorship" (przez co należy rozumieć sytuację, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/ współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przez nas przypadki tego typu praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wszyscy autorzy składanych do publikacji w naszym czasopiśmie artykułów zobowiązani są do wypełnienia i podpisania deklaracji dotyczących wkładu poszczególnych autorów artykułu w jego powstanie ((z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji).

2. Przyjęcie pracy do druku w Wydawnictwie Naukowym AP jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Autorów praw do publikacji na Redakcję Wydawnictwa.

3. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym wolnym od wirusów (edytor tekstu Word 97 for Windows), z kontrastowym, jednostronnym wydrukiem laserowym lub atramentowym, w formacie A4, w jednym egzemplarzu (habilitacje - dwa egz.). Tekst zapisany na dyskietce nie może się różnić od treści dostarczonego wydruku. W całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki typu Times New Roman - 12 pkt.; przypisy, bibliografia - 10 pkt.; w opisach rysunków i tabel - 9 pkt.

Przy komputerowej edycji tekstu powinny być przestrzegane następujące reguły: - odstęp między wierszami - 1,5;
- lewy i prawy margines - 2,5 cm;
- ciągła numeracja stron;
- można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń.

4. Objętość prac w arkuszach autorskich (1 arkusz autorski zawiera 40 000 znaków ze spacjami - odczytać można w opcji "Narzędzia - Statystyka wyrazów") powinna odpowiadać objętości ustalonej w planie wydawniczym.

5. Wydruk komputerowy pracy zwartej powinien zawierać wszystkie elementy książki, tj. tekst główny, spis treści, przedmowa, wstęp, zakończenie, przypisy, tabele, ilustracje, aneksy, bibliografia, wykaz skrótów, streszczenia oraz indeksy (bez numerów stron).

6. Materiał ilustracyjny całostronicowy (tabele, rysunki, schematy i wykresy) powinien być opracowany i wpisany w formie osobnych plików graficznych. Na marginesie pracy należy zaznaczyć przewidywane miejsce ilustracji. Mniejsze tabele, rysunki, schematy i wykresy mogą być zamieszczone w tekście. Tabele i rysunki nie mogą mieć formatu większego niż A3, zalecany maksymalny format rysunków i tabel: 12,5 cm x 19 cm.

Materiał ten nie może być wykonany odręcznie, nie są też dopuszczane kserokopie i materiały z Internetu. Zdjęcia należy dostarczyć oryginalne, dobrej jakości, która umożliwi ich przygotowanie do druku. Zdjęcia na nośnikach elektronicznych muszą być przygotowane w wielkości przewidzianej w druku, o rozdzielczości 600 dpi (czarno-białe).

Materiał ilustracyjny musi być opatrzony tytułem (numer i tytuł nad tabelą, a pod rysunkiem i wykresem). Pod każdym elementem graficznym obowiązuje wpisanie źródła, z którego został on zaczerpnięty, lub informacji, że stanowi opracowanie własne autora bądź opracowanie na podstawie prac innych autorów. Wykorzystanie zapożyczonego materiału ilustracyjnego wymaga dołączenia pisemnej zgody podmiotów posiadających prawa autorskie. Autorzy są zobowiązani do dostarczenia Wydawnictwu zgody na wykorzystanie materiałów ilustracyjnych i tabel pochodzących z innych publikacji.

7. Grafika sporządzana w programie MS Word winna być wykonana w module rysunkowym (nie zaś rysowana na stronie dokumentu), a sporządzana w innych programach powinna być zapisana w oddzielnym pliku, w formacie programu, w którym została wykonana (nie może być zapisana razem z dokumentem sporządzonym w edytorze tekstowym):
- grafika wektorowa - w formacie: .bmp, .cdr, (Corel 9.0);
- grafika rastrowa - w formacie: .tif, .jpg.

8. Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie. W każdej pozycji należy podać:
- nazwisko i pierwsze litery imion autora;
- tytuł pracy (kursywą) i - jeżeli występuje - podtytuł, oddzielony od tytułu kropką;
- adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).

W przypadku powoływania się na artykuły w czasopismach należy podać:
- nazwisko i pierwsze litery imion autora;
- tytuł artykułu (kursywą);
- tytuł czasopisma (w cudzysłowie);
- rok wydania, nr tomu lub zeszytu.

W przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu powinien być tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów należy podawać po tytule.

Tytuły dzieł obcojęzycznych i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji (nie może to być transkrypcja).

9. W artykułach przeznaczonych do jednego zeszytu naukowego należy stosować jednakowy zapis bibliograficzny. Bibliografia może być przygotowana według innych stosowanych zasad, np. w systemie nazwisko/data, pod warunkiem zastosowania takiego sposobu redakcji we wszystkich artykułach złożonych do danego zeszytu.

10. Wszystkie przypisy należy umieszczać u dołu strony, do której się odnoszą. Obowiązuje ten sam sposób zapisu jak w przypadku bibliografii, z tą różnicą, że najpierw należy podać inicjały imion, a następnie nazwiska autorów.

11. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytacie należy podawać przypis u dołu strony lub w nawiasie kwadratowym nazwisko autora i rok wydania odpowiedniej pozycji literatury oraz cytowaną stronę (np. [Iksiński 1980, s. 10]).

12. Do artykułów do zeszytów naukowych należy dołączyć streszczenie w języku angielskim lub niemieckim (o objętości do 0,5 strony maszynopisu, tj. ok. 1000 znaków), wydrukowane na oddzielnej stronie, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz tytułu artykułu, ewentualnie nazwiska tłumacza. Za treść i poprawność streszczenia bierze odpowiedzialność Autor.

Prace przygotowane niezgodnie z powyższymi wymaganiami nie będą przyjmowane przez Wydawnictwo. Wszystkie wątpliwości związane z technicznym przygotowaniem prac do druku można wyjaśniać z pracownikami Wydawnictwa.

Pobierz plik pdf

Słupsk, 2 marca 2007 r.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

© Copyright 2020 Słupskie Studia Filozoficzne
Projekt i wykonanie: dr Krzysztof Strzelecki